Red de Mangroven in Suriname

mangroves

10 miljoen euro is nodig voor restauratie en beheer van kilometers Mangroven langs de kust.

Het hele kustgebied van Suriname, alle inwoners aan de kust en alle landbouwactiviteiten aan de kust zijn in gevaar.

Door klimaatverandering en erosie van de kust zal het zoute zeewater het land overspoelen de komende 100 jaar en wonen en landbouw onmogelijk maken.

Dit kunnen wij tegengaan door de Mangroven te redden en beheren.

Om de mangroven in Suriname te kunnen redden en goed te kunnen beheren is eenmalig 10 miljoen euro nodig en jaarlijks 1 miljoen euro.

Dit geld is nodig voor het maken, plaatsen en beheren van open houten damwanden en het kweken, aanplanten en beheren van jonge mangrove bomen.

De open houten damwanden breken de golven en zorgen ervoor dat de plantjes kunnen groeien.

mangrove forum suriname

Doneer aan:
Vereniging Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR)
Rekeningnummer 2002202621 (EUR)
Rekeningnummer 2002202648 (USD)
Rekeningnummer 2002202664 (SRD)
GODO bank
Suriname

Lees alles over Mafosur op de website: mafosur.org.

Bij de vereniging MAFOSUR is het beheer van de mangroven in goede handen.

In nauwe samenwerking met de overheid is de vereniging al gestart met aanplant activiteiten.

De vereniging heeft echter leden nodig. Voor ondersteuning en vrijwilligerswerk voor het beplanten en beschermen van bomen en mangroven.

Mangroveboom aanplant
Foto van vrijwilligers die mangrovebomen aanplanten

Contactgegevens Mafosur
Secretariat MAFOSUR
Joan Telgt
+597 8811531
mafosur@gmail.com

Persoonlijke brief Prof. Naipal

Prof Naipal zet zich al jaren lang in voor het redden en beheren van de mangrove in Suriname.

Lees hier zijn persoonlijke brief aan u

Video Surinaamse MangrovenPresentaties over de Mangroven

Download hier presentatie 1

Download hier presentatie 2

Mangrove Educatie Centrum (MECC)Mangrove Educatie Centrum

Enkele jaren geleden is in Coronie het Mangrove Educatie Centrum opgezet.

Verschillende mensen en organisaties hebben daar een bijdrage aan geleverd.

Er zijn lesmodulen ontwikkeld en een tentoonstelling door middel van een diorama, een schaalmodel van het ecosysteem.

Helaas is het centrum vervallen.

Afdeling Natuurbeheer is een afdeling van Dienst’s Lands Bosbeheer (LBB) en heeft nu het beheer over het MECC.

Het centrum heeft 50.000 euro om weer de educatiefunctie te gaan vervullen die het had.

Neemt u contact op Discover Suriname als u met een donatie of investering het centrum wilt helpen.

Lees hier over het UNDP project
Diorama Mangrove
Foto van een diorama in het educatie centrum

10 Feiten over Mangroven

Bronnen van de feiten: Het Wereld Natuur Fonds en Prof. Naipal, oprichter vereniging MAFOSUR.

Feit 1: Mangroven zijn de meest natuurlijke en duurzame kustbescherming voor Suriname

Mangroven zijn bomen of struiken die voorkomen in de tropen en subtropen op de overgang van land naar zee.

Langs een groot deel van de 386 km lange Surinaamse kust komen mangroven voor.

Ze bieden bescherming tegen erosie door met hun wortels de zeegolven af te breken en sedimenten te stabiliseren. Hierdoor kan de kust weer aangroeien.

Mangrovebomen zijn heel goed te beplanten en daardoor kan een beschadigd mangrovebos met goed beheer worden gered en hersteld.

Feit 2: Mangroven beschermen een kustlijn tegen stormen

Mangrovewortels kunnen de hoogte van stormgolven met wel 66% verminderen.

Feit 3: Goed beheer van de mangroven voorkomt grote overstromingen in de stad Paramaribo

Als we nu niets doen, dan zal binnen 70 jaar het water meer dan een meter hoog in de straten van Paramaribo staan.

Dit kunnen we echter voorkomen door nu de mangrove te redden en goed te beheren.

Feit 4: Goed beheer van de mangroven houdt landbouw aan de kust in stand

Als we de mangroven nu herstellen, dan voorkomen we dat het zoute water de landbouw gronden bereikt die vlak achter de kust liggen.

De mangrove gaat helpen dat de kust weer kan aangroeien.

Feit 5: Een mangrovenbos is heel goed voor de visstand en visserij

Een woud van wortels en takken onderwater creëert een veilige kraamkamer voor veel kleine visjes en garnaaltjes.

Een mangrove zorgt daarom voor een prachtig herstel van de visstand en is tegelijk ook een aanjager voor duurzame visserij.

Meer dan 300 vissoorten leven een deel of hun hele leven in de mangroven

Feit 6: Een mangrove is ongevoelig voor klimaatverandering

Ook al stijgt de temperatuur, wordt het weer extremer en stijg het water, een mangrovenbos is hier tegen bestand.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bouwwerken als dijken.

Feit 7: Ecotoerisme rondom de mangroven zorgt voor inkomen voor de lokale gemeenschap

Vele kleine ondernemingen zijn afhankelijk van de Parwa (of zwarte mangrove); van fruitverwerkers, kokos en honingproducenten tot vissers, boothouders, krabbenvangers, lokale toerismebedrijven, etc.

Feit 8: Mangroven zuiveren het water

Een mangrove bos zuivert het water, omdat het onder andere de snelheid van het water afremt en omdat het allerlei organismen in het water de kans geeft het water te reinigen.

Hierdoor neemt de waterkwaliteit zeer sterk toe.

Feit 9: Mangroven zorgen voor een enorme biodiversiteit

Meer dan 200 soorten kustvogels leven in en rond mangroven zoals de rode ibis, de flamingo, de kleine blauwe reiger en de mangrove reiger.

Minimaal 30 zoogdiersoorten leven in de mangroven zoals de krabu dagu en de zeekoe. Meerdere soorten krabben leven voor een deel of hun hele leven in de mangroven in Suriname.

Ongeveer 11 soorten garnalen leven voor een deel of hun hele leven in de mangroven in Suriname.

Feit 10: Het herstellen van de mangrove is goedkoper dan her herstellen van de schade

Stel dat de stad Paramaribo verplaatst moet worden, of dat 200.000 mensen elders moeten gaan leven.

De kosten van die speciale operatie zijn veel hoger dan de 10 miljoen euro die nodig zijn om de mangroven in Suriname nu te redden.

Mangrove Herstel in Guyana door Nederlands Bedrijf (2021)

Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft een Memorandum of Understanding getekend met het National Agricultural Research and Extension Institute (NAREI) in Guyana, waardoor het bedrijf een Mangrove Restoration Project langs een sectie zal financieren van de oostkust van Demerara, in Guyana Het project zal meer dan US$ 332.000 kosten.

Lees hier meer over dit project.

Nederland helpt Indonesië met Mangrove herstel (2015)

De Indonesische en Nederlandse overheid lanceerden in 2015 een omvangrijk publiek-private samenwerking om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een ​​stabiele delta te realiseren door unieke integratie van mangrove restauratie, kleinschalige infrastructuur en duurzaam landgebruik.

Lees hier meer over de projecten

In Noord-Java leven 30 miljoen mensen met de dreiging van overstromingen door ernstige kusterosie. 3000 dorpen liggen in dit overstromingsgevoelige gebied. De situatie is grotendeels het gevolg van het kappen van mangrovebossen voor aquacultuur, infrastructuur en grondwaterwinning. Op sommige plaatsen is al meer dan 3 km van de kustlijn geërodeerd, waardoor zelfs hele dorpen zijn verdwenen. Omdat het inkomen van veel inwoners afhankelijk is van de mangroves kunnen veel mensen niet meer in hun levensonderhoud voorzien. De sectoren landbouw en aquacultuur, de belangrijkste economische motoren in Indonesië, lijden grote verliezen.

Lees hier over de Eco Shape pilot

Save the Mangrove in Suriname

mangroves

Donations are needed to raise 10 million euros

The entire coastal area of ​​Suriname, all inhabitants on the coast and all agricultural activities on the coast are at risk.

Due to climate change and coastal erosion, the salty seawater will flood the land for the next 100 years and make living and farming impossible.

Unless we start saving and managing the mangrove now.

To be able to save and manage the mangrove in Suriname properly, a one-time investment of 10 million euros is needed and annually 1 million euros is needed.

This money is needed for the construction, installation and management of open wooden sheet piling and the cultivation, planting and management of young mangrove trees.

The open wooden sheet piles break the waves and allow the plants to grow.

mangrove forum suriname

Donate to:
Association Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR)
Account number 2002202621 (EUR)
Account number 2002202648 (USD)
Account number 2002202664 (SRD)
GODO bank
Suriname

Read all about Mafosur on the website: mafosur.org.

Mangrove management is in good hands at the new MAFOSUR association.

In close cooperation with the government, the association has already started planting activities.

However, the association needs members. For support and volunteer work for the Trees Plan.

planting mangrove trees
Photograph of volunteers planting mangrove trees

Personal letter from Prof. dr. Naipal

Prof Naipal has been committed to saving and managing the mangrove in Suriname for many years.

Read here his personal letter to you

Video Surinamese MangrovePresentations about the Mangrove

Download presentation 1 here

Download presentation 2 here

Mangrove Education Center (MECC)mangrove education center

The Mangrove Education Center was set up in Coronie a few years ago.

Many people have put a lot of energy into that.

Lesson modules have been made, an exhibition with a diorama, and a scale model of the ecosystem.

Unfortunately, the center is dilapidated.

Department of Nature Management is a branch of the National Forest Service (LBB) and now manages the MECC.

The center needs 50,000 euros to regain its educational function.

Please contact Discover Suriname if you would like to help the center with a donation or investment.

Read about the UNDP project here
diorama mangrove
Photograph of a diorama in the education center

10 Facts about the Mangrove

Sources of the facts: The World Wildlife Fund and Prof. dr. Naipal, founder of the MAFOSUR association.

Fact 1: The Mangrove is the most natural and sustainable coastal protection for Suriname

Mangroves are trees or shrubs that occur in the tropics and sub-tropics on the transition from land to sea.

Mangroves can be found along a large part of the 386 km long Surinamese coast.

They provide protection against erosion by stabilizing the sediment with their roots.

Mangrove trees are very easy to plant and therefore a damaged mangrove can be saved and restored with good management.

Fact 2: Mangroves protect a coastline from storms

Mangrove roots can reduce the height of storm waves by up to 66%.

Fact 3: Good mangrove management prevents major flooding in the city of Paramaribo

If we do nothing now, within 70 years the water will be more than a meter high in the streets of Paramaribo.

However, we can prevent this by saving and managing the mangrove now.

Fact 4: Good mangrove management sustains coastal agriculture

If we restore the mangrove now, we will prevent the salt water from reaching the agricultural lands just behind the coast.

The mangrove will help the coast to grow again.

Fact 5: A mangrove forest is very good for fish stocks and fishing

A forest of roots and branches underwater creates a safe nursery for many small fish and shrimp.

A mangrove, therefore, ensures a wonderful recovery of the fish stock and is also a driver for sustainable fishing.

More than 300 species of fish live part or all of their lives in the mangroves

Fact 6: A mangrove is insensitive to climate change

Even though the temperature rises, the weather becomes more extreme and the water rises, a mangrove forest can withstand this.

This is in contrast to, for example, structures such as dikes.

Fact 7: Ecotourism around the mangrove provides income for the local community

Many small businesses depend on the Parwa (or black mangrove); from fruit processors, coconut and honey producers to fishermen, boat owners, crab catchers, local tourism companies, etc.

Fact 8: Mangroves purify the water

A mangrove forest purifies the water because, among other things, it slows down the speed of the water and it gives all kinds of organisms in the water the opportunity to clean the water.

This greatly increases the water quality.

Fact 9: Mangroves provide enormous biodiversity

More than 200 species of shorebirds live in and around mangroves such as the scarlet ibis, flamingo, little blue heron and mangrove heron.

At least 30 mammal species live in the mangroves such as the krabu dagu and the manatee. Several species of crabs live part or all of their lives in the mangroves in Suriname.

About 11 species of shrimp live part or all of their lives in the mangroves in Suriname.

Fact 10: Repairing the mangrove is cheaper than repairing the damage

Suppose the city of Paramaribo has to be moved, or that 200,000 people have to go elsewhere.

The cost of that special operation is much higher than the 10 million euros it costs to save the mangrove in Suriname.

Mangrove Recovery in Guyana by Dutch Company (2021)

The Dutch company SBM Offshore has signed a Memorandum of Understanding with the National Agricultural Research and Extension Institute (NAREI) in Guyana under which the company will fund a Mangrove Restoration Project along a section of the east coast of Demerara, in Guyana The project will cost over US$332,000.

Read more about this project here .

The Netherlands helps Indonesia with Mangrove recovery (2015)

In 2015, the Indonesian and Dutch governments launched an extensive public-private partnership to improve the security of the north coast of Java. The aim is to counter the rapid erosion of this coast and realize a stable delta through unique integration of mangrove restoration, small-scale infrastructure and sustainable land use.

Read more about the projects here

In North Java, 30 million people live with the threat of flooding from severe coastal erosion. 3000 villages are located in this flood-prone area. The situation is largely the result of the felling of mangrove forests for aquaculture, infrastructure and groundwater extraction. In some places, more than 3 km of the coastline has already been eroded, as a result of which entire villages have disappeared. Because the income of many residents depends on the mangroves, many people can no longer provide for their livelihood. The agriculture and aquaculture sectors, the main economic drivers in Indonesia, are suffering heavy losses.

Read about the Eco Shape pilot here

Berekening van het koolstofverbruik (CO2) van mangroven

In totaal leggen de mangroven ter wereld ongeveer 24 miljoen ton koolstof per jaar vast in de bodem. Een mangrovebos op het Pacifische eiland Kosrae, in Micronesië, kan jaarlijks evenveel koolstof opslaan als een tropisch regenwoud in Panama.

Mangroven behoren tot de meest koolstofrijke bossen in de tropen, met gemiddeld 1.023 ton koolstof per hectare2 in bestaande bossen, waarvan het grootste deel is opgeslagen in bodems >30 cm diep. De gemiddelde koolstofopslagwaarde per hectare is in mangroven veel hoger dan in andere bossen.

Dus helpen om de mangrove in Suriname te redden, is ook helpen om de toekomst van je kinderen te redden.

Lees hier meer

Links

Links